27 agosto 2021

Procedura selettiva per l’affidamento in GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DOBERDO’ DEL LAGO-DOBERDOB


  

Procedura selettiva, aperta a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti previsti, di  cui  all’art. 36 comma 2 lettera a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 per l’affidamento in GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI DOBERDO’ DEL LAGO-DOBERDOB.

scadenza 25/10/2021 ore 17:00

L’intera procedura di gara di cui alla presente lettera d’invito verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL  https://eappalti.regione.fvg.it (di  seguito  “Portale”) all’interno  dell’area  “RDO  online”  relativa  alla  presente  procedura.  Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di Richiesta di offerta online effettuata sul portale sopra citato.

 

Zbirni postopek, odprt vsem gospodarskim subjektom, ki se za to zanimajo in izpolnjujejo določene pogoje skladno s črko a) drugega odstavka 36. člena ZU šr. 50-2016 za dodelitev UPRAVLJANJA ŠPORTNEGA OBJEKTA  V LASTI OBČINE DOBERDOB.
Celoten postopek, ki bo izpeljan po dobavi tega povabila, bo izpeljan v elektronski obliki v skladu s 58. členom ZU 50-2016 z n.s.d. na Spletni strani za Javne Naročnike Dežele FJK, ki je dosegljiva na tej povezavi https://eappalti.regione.fvg.it (nato Spletna Stran) znotraj poglavja "RDO online", ki zadeva ta postopek. Za RDO online se smatra ta zbirni postopek v obliki Spletne ponudbene prošnje, ki se jo izpolni na omenjeni spletni strani.

Allegati: